Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Vás pozýva na tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2016“, ktorá sa bude konať v dňoch 21. a 22. októbra 2016 pod záštitou predsedu Národnej rada Slovenskej republiky Andreja Danka.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Alternatívy pre smerovanie EÚ – integrácia alebo dezintegrácia“. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 95. výročia úplne prvej prednášky konanej na pôde Právnickej fakulty vedenej prof. Augustínom Ráthom, ktorý bol prvým dekanom Právnickej fakulty UK v Bratislave a prvým slovenským rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným cieľom konferencie je prepojiť právnu vedu a prax,  nastoliť aktuálne otázky a problémy práva Európskej únie a vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a  paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude  venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom moderného slovenského, európskeho aj medzinárodného práva.

TERMÍN KONFERENCIE: 21. až 22. 10. 2016 (piatok a sobota)

MIESTO KONANIA: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 

ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina (plenárne zasadnutie a vybrané sekcie)

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY:

  • do 30. 9. 2016, vrátane názvu a abstraktu príspevku, pričom uvedené údaje budú zverejnené od momentu prihlásenia na webovej stránke konferencie,
  • záujemcovia, ktorí sa prihlásia do 15.7.2016, budú mať zvýhodnený konferenčný poplatok vo výške 70,- EUR. Prihlásiť sa možno len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného na web stránke www.lawconference.sk.

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

  • do 01. 11. 2016 - formálna úprava príspevku a  pokyny na jeho spracovanie budú uverejnené na webovej stránke konferencie www.lawconference.sk.

KONFERENČNÝ POPLATOK:

  • 70,- EUR (bez DPH),
  • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.

UBYTOVANIE:

  • pre účastníkov konferencie je rezervované ubytovanie v hoteli Tatra v centre Bratislavy za výrazne zvýhodnené ceny (zabezpečujú a hradia si účastníci sami) -
  • bližšie informácie možno nájsť na webovej stránke konferencie www.lawconference.sk.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

  • recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a zaradený do databázových knižničných systémov,
  • publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie.  

 

Pozvánka na Bratislavské právnické fórum 2016 (pdf)

Organizátori

 

 

 

Partneri konferencie

   
   
(c) Právnická fakulta UK v Bratislave - autor stránkok Mgr. Michal Lenhart