P. č. Názov sekcie a témy Rokovací jazyk
1)  Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty SK/CZ/EN
2)  Potenciál pre ďalšiu harmonizáciu vo finančnom práve v rámci Európskej únie  SK/CZ/EN
3)  Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti  SK/CZ/EN
4)  Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí – pozitívny záväzok štátu SK/CZ/EN
5)  Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve Európskej únie SK/CZ/EN
6)  Vývojové trendy a kreativita v medzinárodnom práve na začiatku 21. storočia EN
7)  Kolektívne uplatňovanie nárokov SK/CZ/EN
8)  Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania SK/CZ/EN
9)  Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev SK/CZ/EN
10)  Internet ako priestor možného porušovania práv SK/CZ/EN
11)  Ochrana subjektívnych práv v kontexte stretu právnych kultúr SK/CZ/EN
12)  Stret právnych kultúr v európskom priestore SK/CZ/EN
13)  Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkone trestných sankcií SK/CZ
14)  Europeizácia mimoeurópskeho právneho priestoru EN

Plenárne zasadnutie: Alternatívy pre smerovanie EÚ – integrácia alebo dezintegrácia

Garant sekcie: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.


 Sekcia 1) Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty

Trestné právo je odvetvím verejného práva chrániacim rôzne vzťahy (ústavnoprávne, hospodárske, obchodné, majetkové, rodinnoprávne, správne, finančné a pod.), ktoré primárne upravujú normy príslušných právnych odvetví, pred hrubými zavinenými spôsobmi ich narušovania, ktoré vykazujú vysokú mieru spoločenskej škodlivosti.  V tomto zmysle má trestné právo subsidiárnu (podpornú) povahu, pretože chráni spoločenské hodnoty a vzťahy už upravené inými právnymi odvetviami a tiež tým, že k jeho prostriedkom (potrestaniu) možno pristúpiť až vtedy, keď prostriedky právne alebo mimoprávne sa ukazujú ako neúčinné. Obvykle sa táto myšlienka vyjadruje formuláciou, že trestné právo predstavuje prostriedok ,,poslednej inštancie“ (princíp ultima ratio). V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016 bude princípu ultima ratio venovaná pozornosť z hľadiska tvorby noriem trestného práva hmotného a procesného, ako aj jeho interpretácii orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.

Garant sekcie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.


 Sekcia 2) Potenciál pre ďalšiu harmonizáciu vo finančnom práve v rámci Európskej únie 

Finančná kríza a nadväzujúce dlhové krízy členských štátov EÚ sa prejavili v náraste iniciatív zameraných na harmonizáciu predpisov na úseku verejných výdavkov (revízia paktu stability a rastu, fiskálny kompakt), na úseku štátnych príjmov (akčný plán boja proti agresívnemu daňovému plánovaniu) a aj na úseku regulácie finančného trhu (banková únia). Sekcia je venovaná príspevkom, ktoré budú hodnotiť dopad uvedených iniciatív a v širšom kontexte hľadať odpoveď na otázku, kde sa môže nachádzať optimálna hranica medzi harmonizáciou a voľnou súťažou alternatívnych prístupov.

Garanti sekcie: doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.


Sekcia 3) Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti

Téma sekcie má za cieľ osloviť odborníkov zo širšieho spektra spoločenských a humanitných vied, ktorí sa venujú prejavmi extrémizmu a neznášanlivosti v minulosti Slovenska a jeho okolia. Z hľadiska právnych dejín ide najmä o prejavy nerovnosti v práve, prejavujúce sa obmedzeniami v právnej spôsobilosti, vytváraním partikulárnych právnych skupín s osobitným právom a verejnou správou, tiež však predmetom záujmu môže byť násilné konanie podnietené kultúrnou odlišnosťou jednotlivca alebo etnickej či náboženskej skupiny. Od 19. storočia spôsoboval moderný nacionalizmus vyhrotenie niektorých prejavov neznášanlivosti, avšak s budovaním prvkov občianskeho štátu sa naopak strácali rozličné formy obmedzení v právnej spôsobilosti. Najtragickejšie dôsledky z hľadiska dejín extrémizmu malo vybudovanie totalitných národných štátov v podobe nacistického Nemecka a jeho satelitov (vrátane vojnového Slovenského štátu). Odraz tejto minulosti vedie k otázke, ako hodnotiť súčasnosť; či je slovenská, či v širšom zmysel európska spoločnosť imúnna a historicky "poučená", alebo či sa prejavy tohto typu nemôžu opakovať.

Garant sekcie: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 


Sekcia 4) Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí – pozitívny záväzok štátu

Sociálne práva ako súčasť druhej generácie ľudských práv čelia v 21. storočí novým výzvam, ktoré súvisia nielen s technologickým pokrokom a rozvojom ľudských zdrojov, ale predovšetkým s otázkami dozvukov hospodárskej krízy, neustále rastúcej globalizácie, ako aj aktuálnou problematikou ekonomickej i vojnovej migrácie. Tieto práva sa týkajú rovnakých podmienok a rovnakého zaobchádzania a súvisia s realizáciou ekonomických a sociálnych úloh štátu. Na zabezpečenie ich dodržiavania je nevyhnutná činnosť štátu - status positivus. Výzvou pre čl. štáty EÚ bude v 21. stor. určite reakcia na tieto uvedené zmeny predovšetkým vo väzbe na pozitívny záväzok k ich realizácii a ochrane práv ako sú právo na slobodnú voľbu povolania, právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, právo na prácu, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, ako aj rozvoj pracovných podmienok osobitných skupín (ženy, mladiství, či osoby so zdravotným postihnutím). Nemenej významnú pozornosť si bude vyžadovať taktiež záväzok štátov v rámci sociálneho zabezpečenia osôb, predovšetkým vo vzťahu k starnutiu európskej populácie a nedostatku pracovnej sily.

Garant sekcie: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.


Sekcia 5) Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ.

Sekcia sa bude zameriavať na postavenie členov orgánov obchodných spoločností, ako aj samotných spoločníkov pri riadení a kontrole obchodných spoločností. Odlišné štandardy vyžadované pri riadení a kontrole, a to v závislosti od formy obchodnej spoločnosti budú podrobované komparatívnej analýze s právnymi poriadkami vybraných štátov EU, resp. mimo EÚ a judikatúrou SD EÚ a ESĽP.

Garant sekcie: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.


Sekcia 6) Vývojové trendy a kreativita v medzinárodnom práve na začiatku 21. storočia

Medzinárodné právo prechádza zložitým vývojovým obdobím, poznačeným, okrem iného procesom stagnácie a fragmentácie pokiaľ ide o jeho kodifikáciu a pokrokový rozvoj. V tvorbe, interpretácii, aplikácii a implementácii medzinárodného práva je potrebné hľadať nové prostriedky, ktoré v podmienkach narastajúcej absencie základných prameňov práva, ako sú medzinárodné zmluvy, medzinárodnoprávna obyčaj a všeobecné právne zásady uznávané civilizovanými národmi, napomáhajú chápanie práva ako umenia dobrého a spravodlivého. V tomto smere sa venuje zvýšená pozornosť pomocným prameňom práva, ako sú judikatúra medzinárodných súdov a náuka najviac kvalifikovaných odborníkov na právo, a ich kreatívneho využitia v záujme riešenie naliehavých právnych výziev spojených s globalizáciou a internacionalizáciou mnohých spoločenských vzťahov.

Garant sekcie: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.


Sekcia 7) Kolektívne uplatňovanie nárokov

Potreba intenzívneho záujmu o kolektívne uplatňovanie nárokov v Slovenskej republike vyplýva najmä z európskeho práva (predovšetkým odporúčanie Európskej komisie č. 2013/396/EÚ z 11. júna 2013). Už dnes právne predpisy Európskej únie a medzinárodné dohody ratifikované Európskou úniou vyžadujú od členských štátov, aby v niektorých oblastiach stanovili možnosť kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a vo viacerých členských štátoch boli zavedené aj postupy na uplatňovanie kolektívnych nárokov na náhradu škody. Cieľom rokovania sekcie občianskeho práva je preto snaha oživiť záujem právnickej obce o danú problematiku a rozprúdiť diskusiu o potrebe inštitútu tzv. hromadných žalôb, o špecifikách národných právnych poriadkov, ktoré by zákonodarca mal reflektovať v budúcej právnej úprave tohto inštitútu, ako aj o dopadoch takejto právnej úpravy na všeobecný procesný režim v užšom ponímaní, a v širších intenciách aj o dopadoch na spoločenské a právne vzťahy.

Garanti sekcie: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., doc. JUDr. Marek Števček, PhD.


Sekcia 8) Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania

Sekcia správneho práva je zameraná na potrebu aplikácie európskeho práva pri špecifických podmienkach správneho trestania a najmä na vplyv európskeho práva na vznik a uplatňovanie princípov správneho trestania. Osobitný význam pri tomto procese má Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a vybrané odporúčania Výboru rady ministrov Rady Európy ako aj nadväzujúca judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Výber témy vyplýva aj z nedostatočnej reflexie európskeho práva správnymi orgánmi uskutočňujúcimi správne trestanie a z toho vyplývajúci nežiaduci stav ich rozhodovacej činnosti. Cieľom je pomenovať uvedené základné problémy a zadefinovať princípy, ktoré je potrebné používať pri správnom trestaní.

Garant sekcie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.


Sekcia 9) Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev

Európska integrácia od svojich počiatkov mala za hlavný cieľ zabezpečiť mier v Európe. Ako nástroj na dosiahnutie tohto účelu v prvých desaťročiach slúžila najmä ekonomická integrácia. Tá však postupne naberala stále výraznejší politický obsah, predovšetkým po vytvorení Európskej únie, jej občianstva a po prijatí Charty základných práv. Dôležitou etapou tohto procesu bolo aj vytvorenie Schengenského systému a spoločnej azylovej a vízovej politiky. Východiskom tohto vývoja bola predstava, že štáty participujúce na európskej integrácii napriek svojim významným odlišnostiam zdieľajú spoločné hodnoty, ktoré sa prejavujú najmä v demokratickej forme vlády a ochrane ľudských práv. Často sa v tomto smere poukazovalo na ústavnú homogenitu či spoločné právne (nielen ústavné) princípy, ktoré formujú spoločnú európsku identitu. Súčasný pohnutý politický vývoj stavia tematiku spoločnej európskej právnej identity, resp. spoločných európskych hodnôt do úplne iného svetla, a zároveň ju vystavuje tvrdej skúške. Právo je vždy súčasťou spoločenského vývoja i základným nástrojom jeho realizácie. Otázka spoločnej európskej identity v kontexte súčasných právnych výziev je preto otázkou, ktorá sa vo väčšej či menšej miere týka všetkých právnych odvetví.

Garant sekcie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.


Sekcia 10) Internet ako priestor možného porušovania práv

Internet nie je imúnny voči zneužitiu na páchanie protiprávnej činnosti. Naopak, zdanlivá anonymita povzbudzuje ku konaniu, ktoré by si v „analógovom“ svete každý dvakrát rozmyslel. Nejde pritom len o páchanie trestnej činnosti v pravom zmysle, ako je šírenie detskej pornografie, „krádež identity“, iné podvody s použitím elektronickej komunikácie, nákup a predaj nelegálneho tovaru, verbálne delikty namierené proti skupinám obyvateľstva, či poškodzovanie práv duševného vlastníctva. Rozšíreným neduhom je aj zdanlivo menej škodlivé rozosielanie spamových správ, zasahovanie do súkromia, ochrany osobných údajov, osobnosti, obchodného mena a dobrej povesti právnických osôb, ale aj hacking bez úmyslu škodiť. Tieto a iné podoby možného nelegálneho konania v prostredí internetu budú predmetom rokovania sekcie zameranej na internet a právo v rámci tohtoročnej konferencie Bratislavské právnické fórum na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Všetci záujemcovia o vystúpenie sú srdečne vítaní!

Garant sekcie: doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.


Sekcia 11) Ochrana subjektívnych práv v kontexte stretu právnych kultúr

Téma sekcie sa javí v kontexte cudzineckej krízy ako veľmi zaujímavá a aktuálna. Odporúča sa, aby sa témy vedeckých príspevkov zamerali na oblasť ochrany subjektívnych práv v rímskom klasickom práve, v dejinách európskych štátov a v neposlednom rade aj v platnom práve štátov Európskej únie s ohľadom na strety právnych kultúr, ktoré prirodzene utečenecká kríza prináša.

Garant sekcie: doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.


Sekcia 12) Stret právnych kultúr v európskom priestore

Sekcia sa zaoberá problematikou aktuálnych výziev, ktorým čelí Európa i celý svet. V krajinách Európy sa objavujú prvky nových právnych kultúr, s ktorými obyvatelia, ani orgány štátov EÚ nemajú dostatočnú skúsenosť. Tento stret predstavuje výzvu pre tvorbu i pre aplikáciu práva. Dôležitou otázkou je, nakoľko budú pozitíva získané prostredníctvom nových obohacujúcich právnych prvkov zodpovedať výzvam a problémom, ktoré stret právnych kultúr prinesie.

Garant sekcie: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.


Sekcia 13) Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkone trestných sankcií

Medzi aktuálne otázky trestného práva nesporne patrí aj výkon trestných sankcií. V súvislosti s výkonom sankcií sú diskutované otázky vývoja právnej úpravy a nových právnych inštitútov. Medzi tieto otázky patria tiež elektronický systém monitorovania osôb v optike väzenstva a otvorené oddelenia ako nástroj progresívneho výkonu trestu odňatia slobody. Vývoj právnej úpravy v tejto oblasti vyžaduje aj rešpektovanie Odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Garant sekcie: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.


Sekcia 14) Europeizácia mimoeurópskeho právneho priestoru

Európska únia nielenže vytvorila svoj vlastný právny poriadok, ale zároveň rôznymi nástrojmi tento svoj právny poriadok exportuje do krajín mimo Európskej únie, a to od úrovne všeobecných princípov až po detailné pravidla technickej povahy. Tento jav môže byť cielený, napríklad v prípade uzatvárania zmlúv o pridružení, či iných externých aktivitách Európskej únie, alebo aj sprievodným následkom úpravy fungovania vnútorného trhu, či prostredníctvom preberania európskych vzorov inými integračnými zoskupeniami bez priamej ingerencie Európskej únie. Preto sa diskusia v rámci sekcie zamieria na rôznorodé aspekty naznačeného javu, ako napríklad ovplyvňovanie právnych poriadkov ako takých prostredníctvom medzinárodných zmlúv a iných aktivít v rámci vonkajších činností Európskej únie, extra-teritoriálne účinky európskeho práva vyvolané buď priamo v dôsledku vstupu subjektov z tretích krajín na vnútorný trh, ktoré sa už pri aktivitách v krajine pôvodu musia podriadiť európskemu právu a európskym štandardom alebo v dôsledku aplikácie pravidiel medzinárodného práva súkromného.

Garant sekcie: JUDr. Ing. Ondrej Blažo , PhD.


 

Organizátori

 

 

 

Partneri konferencie

   
   
(c) Právnická fakulta UK v Bratislave - autor stránkok Mgr. Michal Lenhart